• Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại tỉnh Sóc Trăng

  Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại tỉnh Sóc Trăng

 • Ngành Y tế Sóc Trăng triển khai thực hiện "Sóc Trăng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

  Ngành Y tế Sóc Trăng triển khai thực hiện "Sóc Trăng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

 • Sở Y tế Sóc Trăng đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

  Sở Y tế Sóc Trăng đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

 • Ngành Y tế Sóc Trăng qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

  Ngành Y tế Sóc Trăng qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

 • Ngành Y tế Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ

  Ngành Y tế Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ Văn hóa công vụ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước và quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Văn hóa công vụ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và giúp cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được thông suốt, phân công, phân nhiệm rõ ràng; trụ sở, cảnh quan môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Công vụ là hoạt động mang tính quyền lực – pháp lý được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc những người được Nhà nước trao quyền, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quá trình quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đời sống xã hội. Hoạt động công vụ hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội ngày càng hiệu quả, bảo đảm đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Công vụ thường gắn liền với văn hóa công vụ với những giá trị cơ bản của hoạt động công vụ. Văn hóa công vụ là hệ thống những giá trị, cách ứng xử, biểu tượng, chuẩn mực được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm lý, hành vi của người thực thi công vụ. Văn hóa công vụ bao giờ cũng gắn liền với đạo đức công vụ, tạo nên phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, là động lực tạo nên sự phát triển và tiến bộ xã hội. Nâng cao văn hóa công vụ là góp phần phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả, đặc biệt là căn bệnh “tham nhũng vặt” vẫn đang diễn ra hiện nay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg. Đề án đã xác định mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Đề án Văn hóa công vụ đã chỉ ra những nội dung cơ bản của văn hóa công vụ, đồng thời đưa ra các giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện. Với tầm quan trọng của văn hóa công vụ và để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế quyết tâm thực hiện tốt 04 nội dung của Đề án Văn hóa công vụ, cụ thể: Thứ nhất, Về tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức, nhân viên: Công chức, viên chức, nhân viên luôn tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân; tâm huyết, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, của đơn vị; không gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Thứ hai, Về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên: Trong giao tiếp với người dân, công chức, viên chức, nhân viên luôn tôn trọng, 2 lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đối với đồng nghiệp, công chức, viên chức, nhân viên luôn có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị. Đối với lãnh đạo cấp trên, công chức, viên chức, nhân viên luôn tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh nhiệm vụ. Thứ ba, Về đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, nhân viên: Công chức, viên chức, nhân viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; ít có biểu hiện cơ hội, đố kỵ. Thứ tư, Về trang phục của công chức, viên chức, nhân viên: Khi thực hiện nhiệm vụ, công chức, viên chức, nhân viên luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các viên chức, người lao động mặc trang phục theo quy định của ngành. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức y tế phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết chung sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Xem toàn văn Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trong tập tin đính kèm.

 • Tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030

  Tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030 Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030. Nhằm thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2030, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân góp phần đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của đất nước; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Kế hoạch đề ra 06 mục tiêu cụ thể như sau: 1. Về cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) góp phần hoàn thiện các văn bản QPPL đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp tình hình thực tế địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. 2. Về cải cách thủ tục hành chính: Cải cách đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị phương án, sáng kiến đơn giản hóa thành phần hồ sơ, các quy định về điều kiện kinh doanh; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. 3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. 2 4. Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. 5. Về cải cách tài chính công: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. 6. Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Sóc Trăng; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, trong nội dung Kế hoạch đưa ra 09 giải pháp thực hiện: 1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đưa nội dung CCHC tại kỳ họp kinh tế - xã hội hàng quý của UBND tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) chỉ đạo trực tiếp công tác CCHC và triển khai thực hiện Kế hoạch này thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao và những đánh giá của tổ chức, cá nhân về chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị mình. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ CCHC. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu công tác CCHC, nhất là cơ quan thường trực CCHC và các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung CCHC các cấp để nghiên cứu, tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh và UBND các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC. Tổ chức xét khen thưởng, tôn vinh cho các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC của tỉnh hàng năm, giai đoạn 05 năm và 10 năm. 2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực cơ quan Thường trực CCHC của tỉnh và các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng lĩnh vực CCHC để bảo đảm Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và 3 mục tiêu đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đề xuất giải pháp triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực được phân công theo đúng tiến độ; báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan Thường trực CCHC của tỉnh. 3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ; quan tâm nâng cao lợi ích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng chính sách lương, thưởng thỏa đáng; chính sách khuyến khích đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và tạo cơ hội thăng tiến, phát triển cho những cá nhân có trách nhiệm đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC... nhằm tạo động lực cải cách bên trong đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại công sở để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, nhất là trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đưa ra khỏi bộ máy hành chính những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với Nhân dân. 4. Tập trung triển khai, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Tiếp tục đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC thông qua Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị hàng năm. Đổi mới, nâng cao công tác tổ chức đánh giá, khảo sát theo hướng toàn diện, liên tục, kịp thời, công khai minh bạch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát, đánh giá. 6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. 7. Thường xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến thông tin CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí, các cá nhân, tổ chức trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, tiêu cực của các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 (theo hình thức phù hợp). 4 8. Tăng cường sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 9. Tổ chức sơ kết giai đoạn 05 năm; kết thúc giai đoạn 10 năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác CCHC của tỉnh. Ngoài ra, trong Kế hoạch đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể, nguồn kinh phí và phân công tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra. Xem toàn văn Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030 trong tập tin đính kèm.

 • Sóc Trăng: Ban hành và triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  Sóc Trăng: Ban hành và triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 • SỞ Y TẾ CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C,D (LẦN 4)

  SỞ Y TẾ CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C,D (LẦN 4)

 • Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại tỉnh Sóc Trăng

  Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng đã xác định việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh nhà theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Tỉnh uỷ Sóc Trăng. 

 • SỞ Y TẾ CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C,D (Lần 3, ngày 06/4/2022)

  SỞ Y TẾ CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C,D (Lần 3, ngày 06/4/2022)

  1 2 3 Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 128
 • Trong tuần: 3 365
 • Tất cả: 513422
Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 6 đường Châu Văn Tiếp, P.2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822576, Fax: 0299.3825323, Email: soyte@soctrang.gov.vn 
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Y Tế (soyte.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.